با توجه به علاقه دانش‌آموزان و دانش‌جویان و سایر دوستان و همکاران در زمینه پرنده‌های بدون سرنشین، شرکت فراساپروازسیمیا تصمیم گرفته است که در این قسمت اصول اولیه و مقدماتی ساخت و نحوه کارکرد پرنده های بدون سرنشین و کاربردها و مسائل روز این حوزه را با سایرین به اشتراک قرار دهد تا زمینه سازی جهت ورود علاقه مندان به این حوزه باز شود و از این طریق استعداد های برتر شناسایی شده و بسترسازی جهت ورود به این حوزه ایجاد گردد.